Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ- ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

   

    *Το βιβλίο του Χρήστου Κοζαρίδη


         ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δημοσίευσε την ακόλουθη παρουσίαση και κριτική του βιβλίου του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤ. ΚΟΖΑΡΙΔΗ, "Εμείς οι Γκαγκαβούζηδες. Ταυτότητες - ιστορικές πηγέςκαι η πορεία μας μέσα στο χρόνο" των Εκδόσεων "Παρατηρητής της Θράκης", Κομοτηνή 2009, σχ. 8ο, σελ. 415, χάρτες, φωτογραφίες, βιβλιογραφία, ευρετήριο ονομάτων:

          "Η συγγραφική/εκδοτική δραστηριότητα με θέματα που άπτονται εθνικής ή εθνοτικής σημασίας παρουσιάζεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πολύ ακμαία. Επίκεντρο συνήθως είναι ετερόγλωσσες ή ετερόθρησκες ομάδες. Θα έλεγε κανείς ότι ξεκινώντας από μια ανθρωπολογία των ομοιοτήτων έχουμε φτάσει σε μια ανθρω πολογία των διαφορών, μια εθνολογία, όπως είχε προτείνει πολύ παλιά ο Βρετανός κοινωνικός ανθρωπολόγος Εvans Pritchard. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο εν διαφέρον, όταν παρατηρείται διαπραγμά τευση των συλλογικών ταυτοτήτων ή όταν οι ομάδες αυτές βρίσκονται σε μια διαδικασία οριστικής αφομοίωσης από την κυρίαρχη ομάδα.         Το βιβλίο του Χρήστου Κοζαρίδη από τις εκδόσεις «Παρατηρητής της Θράκης» για τους Γκαγκαούζηδες, μια τουρκόφωνη αλλά χριστιανική ομάδα της Θράκης, έρχεται να καλύψει σημαντικό κενό στην ελληνική ιστορική και εθνολο γική επιστήμη όχι μόνο για το αντικείμε νο της, αλλά και για το υψηλό επιστημο νικό της επίπεδο, την πλήρη ανάλυση, την εκτεταμένη ιστορική πλαισίωση της. Σημειώνω ότι ο συγγραφέας προέρχεται από αυτή την ομάδα και, μολονότι στην επι­στημονική ειδικότητα του δεν είναι ιστορικός ή εθνολόγος, αλλά οδοντίατρος, εντούτοις το βιβλίο ξεπερνάει τα όρια του ερασιτεχνισμού. Η συγκεκριμένη μελέτη τηρεί όλες της επιστημονικές προδιαγρα φές μιας εθνοϊστορίας, γιατί στηρίζεται σε δημοσιευμένο υλικό, σε αρχειακή έρευνα καθώς και σε συνεντεύξεις με μέλη αυ­τής της κοινότητας.
        Μετά από τον πρόλογο της επίκουρης καθηγήτριας ιστορίας του Πανεπιστη μίου Μακεδονίας, Ιφιγένειας Βαμβακίδου, και τον πρόλογο και την εισαγωγή του συγγραφέα, το βιβλίο χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια τα οποία πάλι διαιρούνται σε υποενότητες.
Το πρώτο κεφάλαιο (σ. 31-47) έχει τίτλο «Ιστορική- Γεωγραφική περιγραφή της Χερσονήσου του Αίμου». Στις υποενότητες εξετάζονται οι λαοί και οι φυλές από την αρχαιότητα μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή, καθώς και οι αποικίες και οι πό λεις του δυτικού Ευξείνου Πόντου.
        Το δεύτερο κεφάλαιο (σ. 49-83) τιτλοφορείται «Ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδος- Μεταναστεύσεις και εγκαταστάσεις λαών στα Βαλκάνια». Στις υποενότητες γίνεται αναφορά και συχνά διεξοδική ανάλυση των λαών που εγκαταστάθηκαν στο χώρο, όπως Σλάβοι και Βούλγαροι, Πετζενέγκοι, Ούζοι, Κουμάνοι κ.ά. και τέλος Σελτζούκοι και Οθωμανοί Τούρκοι.
        Το τρίτο κεφάλαιο (σ. 85-135) αναφέ ρεται κυρίως στους Γκαγκαούζηδες. Έχει τίτλο «Γκαγκαβούζηδες: Ιστορικές πηγές-Ταυτότητες- Χρόνος Εμφάνισης τους». Η ανάλυση στις υποενότητες περιλαμβάνει τις επιστημονικές απόψεις για τους Γκαγκαούζηδες καθώς και τις επιστημονικές αντιπαραθέσεις. Γίνεται λόγος για τον σουλτάνο Izzedin ΚeyKavus και τη σχέση του με τους Γκαγκαούζηδες, γιατί ορισμένοι τον συνδέουν με το εθνώνυμο των Γκαγκαούζηδων. Αναφορά γίνεται επίσης και στο πριγκιπάτο της Καβάρνας (1320-1397). Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με αναδρομή στην ιστορία των Γκαγκαούζηδων.
        Το τέταρτο κεφάλαιο (σ. 139-181) με τίτλο «Οθωμανική Περίοδος- Πληθυσμιακά και Εθνολογικά Στοιχεία της Βόρειας Βουλγαρίας» αφιερώνεται κατά κύριο λόγο στο χώρο όπου εγκαταστάθηκαν σε πρώτη φάση οι Γκαγκαούζηδες (Δοβρουτσά κ.α.).
        Στο πέμπτο (σ. 183-202) και το έκτο κεφάλαιο (σ. 203-239) εξετάζονται διεξοδικά οι ιστορικές συνθήκες της ίδρυσης του βουλγαρικού κράτους και οι επιπτώσεις στην κοινωνία των Γκαγκαούζηδων και των Ελλήνων της Βουλγαρίας. Επίσης τα σωματεία, οι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, η εκπαίδευση αλλά και οι αντιπαραθέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων. Οι υποενότητες των κεφαλαίων αυτών είναι μια πολύ καλή ιστορική και πολιτισμική πλαισίωση του βιβλίου.
        Το έβδομο κεφάλαιο (σ. 241-291) έχει τίτλο «Οι Γκαγκαούζηδες της Ανατολικής Θράκης» και αναφέρεται στο ιστορικό και στις πολεμικές συνθήκες των εγκαταστάσεων της ομάδας αυτής στην Ανατολική Θράκη. Γίνεται παράθεση δημογραφικών στοιχείων, πίνακες και κατάλογοι χωριών με Γκαγκαούζικο πληθυσμό πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους.
        Το όγδοο (σ. 293-316) και το ένατο κεφάλαιο (σ. 319-339) αναφέρονται στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο καθώς και στις συνέπειες τους στους πληθυσμούς των εμπλεκομένων χωρών. Ο συγγραφέας αναφέρεται ιδιαίτερα στους Γκαγκαούζηδες της Δοβρουτσάς (Βουλγαρία) κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων καθώς και στην εγκατάσταση τους στην Ελλάδα (κυρίως Δυτική Θράκη) από την Ανατολική Θράκη, με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
        Το δέκατο και τελευταίο κεφάλαιο (σ. 341-354) έχει τίτλο «Οι Γκαγκαούζηδες Σήμερα- Η Παρουσία τους στα Βαλκάνια». Το μέρος αυτό του βιβλίου είναι μια ανασκόπηση όσων ειπώθηκαν από τον συγγραφέα μέχρι τώρα με ορισμένες πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις του σε καίρια σημεία της προβληματικής του.
        Η σημαντική μελέτη του Κοζαρίδη για τους Γκαγκαούζηδες θέτει άλλη μια φορά το μεγάλο ερώτημα της έκτασης της Ρωμιοσύνης, δηλαδή των ελληνότροπων Χριστιανών Ορθοδόξων που δηλώνουν αφοσίωση στο Πατριαρχείο, με άλ λα λόγια των ελληνορθόδοξων ετερόγλωσσων ή δίγλωσσων ομάδων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Γκαγκαούζηδες δεν είναι οι μόνοι Τουρκόφωνοι ορθόδοξοι. Γνωρίζουμε ήδη τους Καραμανλήδες της Καππαδοκίας, τους Οφίτες του Πόντου. Όλοι αυτοί, όπως και οι Γκαγκαούζηδες ανταλλάχτηκαν ως Ρωμιοί με τη συνθήκη της Λωζάννης το 1923.
        Το ερώτημα όμως για τους Γκαγκαούζηδες είναι ευρύτερο. Είναι ιστορικό, εθνολογικό, γλωσσικό. Σημειώνω ότι οι Γκαγκαούζηδες, σύμφωνα με τον συγ­γραφέα, απετέλεσαν το «μήλο της έριδος» μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων καθώς και Τούρκων (κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τους Πομάκους), οι οποίοι επιθυμούσαν να τους προσεταιρισθούν για λόγους εθνικούς. Οι Βούλγαροι υπόστηρίζουν ότι οι Γκαγκαούζηδες είναι Βούλγαροι που τουρκοφώνησαν. Οι  ίδιοι οι Γκαγκαούζηδες όμως δεν ακολούθησαν τη Βουλγαρική Εξαρχία ούτε θέλησαν να πολιτογραφηθούν Βούλγαροι κατά την ίδρυση του βουλγαρικού κρά τους, ενώ είχαν ισχυρότερη σύνδεση με τους Έλληνες και την ελληνική κουλ τούρα (εκπαίδευση κτλ.)· Οι Τούρκοι πάλι, στηριζόμενοι στην τουρκοφωνία, θεωρούν τους Γκαγκαούζηδες Τούρκους, αν και με τις ανταλλαγές των πληθυσμών μαζί με τους άλλους τουρκόφωνους Ορθόδοξους Χριστιανούς (Ρωμιούς) τους έστειλαν στην Ελλάδα. Η συνάφεια των Γκαγκαούζηδων πάντως με τον ελληνισμό είναι πιο στενή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν «ψάχνονται» εθνολογικά.
        Από την επιστημονική κοινότητα κατά τον  συγγραφέα έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες για την καταγωγή των Γκαγκαούζηδων. Άλλοι υποστηρίζουν ότι έχουν σχέση με τους Καραμανλήδες της Καππαδοκίας, άλλοι ότι προέρχονται από τους Σελτζούκους Τούρκους, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για Τούρκους πριν από την οθωμανική κατάκτηση του Βυζαντίου. Πάντως η εμφάνιση τους στην ιστορία είναι μεταγενέστερη του 1000 μ.Χ. Όλα τα παραπάνω τα πραγματεύε ται με μεγάλη επιτυχία και άριστη επι στημοσύνη ο συγγραφέας στο βιβλίο του, το οποίο αποτελεί σημαντικό έργο ανα φοράς. Το κείμενο συμπληρώνεται με πολλούς χάρτες, φωτογραφίες, βιβλιογραφία και ευρετήριο ονομάτων.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ

*Γκαγκαβούζηδες από το Αμμόβουνο Ορεστιάδας


5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

“Ήρθαν στην Ελλάδα γιατί, έτσι πίστευαν ότι ως Έλληνες της Ανατολικής Θράκης εδω έπρεπε να έρθουν. Μαζί με όλους τους άλλους πρόσφυγες της Ανατολής. Είπαν ότι θα ησύχαζαν επιτέλους. Θα βρίσκονταν μόνο με χριστιανούς ομόθρησκους τους. ΓΕΛΑΣΤΗΚΑΝ!!! Καινούργιοι διωγμοί ξεκίνησαν. έπρεπε να εγκαταλείψουν εντελώς την γλώσσα τους και να πάψουν να λένε ότι είναι Γκαγκαβούζηδες. σε όλους τους άλλους πρόσφυγες επιτρέπονταν να λένε την καταγωγή τους, όχι όμως στους Γκαγκαβούζηδες. Γιατί;


Προσωπικά δεν έχω γνωρίσει Έλληνα Ανατολικορωμυλιώτη με τέτοιου είδους “εθνοτικές” ή μήπως θα έπρεπε να πω “μειονοτικές”(?) ανησυχίες. Το επόμενο λογικό βήμα θα είναι να διαβάσουμε για την αχαριστία της Ελλάδας απέναντι στον εθνοτικά διαφορετικο Μποδοσάκη που δεν δημιούργησε τουρκόφωνα μειονοτικά ιδρύματα για χάρη του…

"Η συ¬νάφεια των Γκαγκαούζηδων πάντως με τον ελληνισμό είναι πιο στενή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν «ψάχνονται» εθνολογικά."

Υπάρχει κάποια επιστημονική μελέτη, κάποια δημοσκόπηση ή τελοσπάντων οτιδήποτε πέρα από τα γραπτά μεμονωμένων ακτιβιστών που να αποδεικνύουν ότι οι Γκαγκαβούζηδες είναι "εθνοτικώς προβληματισμένοι" με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας της παραπάνω βιβλιοκριτικής?

gagavouzis είπε...

ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΩΝΥΜΕ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ!!ΑΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ ΑΥΤΟ!! ΟΙ ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ!! ΟΙ ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ!! ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΡΑΒΗΞΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!! ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΚΑ ΡΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ!!! ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: ΡΟΥΜ ΔΗΛΩΝΑΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ!! ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!! ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΧΩΝΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΑΣ!! ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΞΕ ΜΕΤΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!! ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΣ!! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΙΣΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ ΣΟΥ!! ΔΕΝ ΤΟ ΕΖΗΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΝΙΩΘΕΙΣ!!ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ!! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΚΛΠ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΖΟΜΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ!!

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Κοζαρίδη το γεγονός ότι ο συγγραφέας της βιβλιοκριτικής έχει σχέση με την Ακαδημία Αθηνών δεν σημαίνει ότι έχει και το αλάθητο του Πάπα...
Όταν π.χ. παρουσιάζει τους Γκαγκαβούζηδες των αρχών του 20ου αιώνα ως αυτόνομη εθνότητα σε σχέση με τους Έλληνες δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι και αυτοί έχουν την ίδια άποψη ή ότι δεν υπάρχουν και άλλες οπτικές. Διαβάζω χαρακτηριστικά:

"Στο πέμπτο (σ. 183-202) και το έκτο κεφάλαιο (σ. 203-239) εξετάζονται διεξο¬δικά οι ιστορικές συνθήκες της ίδρυσης του βουλγαρικού κράτους και οι επιπτώ¬σεις στην κοινωνία των Γκαγκαούζηδων και των Ελλήνων της Βουλγαρίας".

Όσον αφορά το τελευταίο σχόλιό σας πολλοί έχουμε κάποια καταγωγή από δίγλωσσους πληθυσμούς, δεν βλέπουμε όμως όλοι το θέμα μέσα από τις "μειονοτικές" διόπτρες ούτε οφείλουμε να ακολουθούμε απαραίτητα την δική σας προσέγγιση.

Ευχαριστώ

Γκαγκαβούζης-Gagavouzis είπε...

ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΠΑΝΤΕΛΗ!! ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ!! ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: "Στο πέμπτο (σ. 183-202) και το έκτο κεφάλαιο (σ. 203-239) εξετάζονται διεξο¬δικά οι ιστορικές συνθήκες της ίδρυσης του βουλγαρικού κράτους και οι επιπτώ¬σεις στην κοινωνία των Γκαγκαούζηδων και των Ελλήνων της Βουλγαρίας". ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛ. ΑΛΕΞΑΚΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΘΝΟΤΗΤΑ, ΕΘΝΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΔΩΝ!!!
ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ: ΟΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΙ ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΝ 18-19 ΑΙΩΝΑ!! ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΥΣΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ!! ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ "ΕΘΝΙΚΗΣ" ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΠΑΣ ΜΗ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝ!!! ΑΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΗΤΑΝ ΠΩΣ ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ!!ΟΠΟΤΕ ΕΤΣΙ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΣΧΕΤΑ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ!!
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΔΙΟΠΤΡΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΚΡΥΒΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΛΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΟΛΩΝΑΝ ΤΟΝ ΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ!!
ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

SITALKIS είπε...

Χρήστο οι απόψες σου είναι ξεκάθαρες. Εγώ όπως ξέρεις δεν είμαι Γκαγκαβούζης. Αλλά θεωρώ, πως δεν είναι κάτι ξεχωριστό οι Γκαγκαβούζηδες, πλην της γλωσσικής ιδιομορφίας. Είναι άχαρο να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε μειονότηες εκεί που στην πράξη δεν υπάρχουν, ούτε νομικά, ούτε κοινωνικά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...